กิจกรรมของบริษัท

กิจกรรมปี 2564

กิจกรรมสัมมนาประจำปี 2564

” Happy Teamwork การสร้างพลังทีมงานเพื่อการพัฒนาองค์กร”
วันพุธ ที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 – 22.00 น.
ณ โรงแรมคามิโอแกรนด์ ระยอง(ชั้น 9 ห้องเสม็ด)